• GENOMINEERDEN 2023 // Combatants for Peace

 • GENOMINEERDEN 2023 // INEW

 • GENOMINEERDEN 2023 // Forbidden Stories

 • GENOMINEERDEN 2023 // Karinna Moskalenko

 • GENOMINEERDEN 2023 // Mahbouba Seraj

 • GENOMINEERDEN 2023 // Princess Okokon

Dr. Paikiasothy Saravanamuttu (Sara)

Sri Lanka
Sri Lanka ( “schitterend eiland”) is een eiland ten zuiden van India. In de oudheid was het eiland bekend als Taprobane. De Portugese en Nederlandse kolonisatoren die het eiland beheersten vanaf de 16e eeuw noemden het Ceylon. In 1796 namen de Britten het bestuur van het eiland over van de Nederlanders. Ceylon werd onafhankelijk in 1948. De naam Sri Lanka wordt gebruikt sinds 1972.
De oorspronkelijke bevolking (Vedda of Wedda ) is nog slechts een heel kleine minderheid. De twee grootste bevolkingsgroepen zijn de Singalezen (75 %) en de Tamils (18 %). De Singalezen zijn afkomstig uit Noord-India, hun taal is verwant met het Hindoe, Bengali en talen in Pakistan, hun godsdienst is het boeddhisme. De Singalezen kwamen in Sri Lanka aan in de 6e e.v.C.. De Tamils kwamen vanaf de 11e eeuw uit Zuid-India. Hun taal wordt ook gesproken in grote delen van Zuid-India. Hun godsdienst is het hindoeisme of het christendom. De Tamils wonen vooral in het noordoosten van het land.
Daarnaast zijn er afstammelingen van Arabische zeevaarders, meestal moslims en van de blanke kolonisatoren, Burghers genoemd.

Sinds de onafhankelijkheid beheerst de Singalese meerderheid het land, al was die meerderheid verdeeld tussen linkse en rechtse stromingen, wat leidde tot staatsgrepen en politieke moorden. De Singalese meerderheid maakte het Singalees tot officiële taal van het eiland. Toen premier Bandaranaike in sommige gebieden ook het Tamil als taal erkende werd hij in 1958 vermoord.

Sindsdien hielden de spanningen tussen Singalezen en Tamils niet meer op. Halfweg de jaren ’80 van vorige eeuw mondden die spanningen uit in een burgeroorlog die meer dan 200.000 doden eiste. Daarbij stond het regeringsleger tegenover de opstandelingen die zich tamiltijgers noemden. Bemiddeling van India en later Noorwegen leidde tot een tijdelijke wapenstilstand in 1988 en 2002, maar het duurde tot 2009 tot de burgeroorlog eindigde met een overwinning van het regeringsleger op de tamiltijgers. De houding van de overwinnaars maakte het vredesproces aanvankelijk moeilijk en leidde tot verbittering bij de Tamils. Het duurde tot na de presidentsverkiezingen van 2015 tot de regering van de nieuwe president Sirisena stappen zette die de weg openden voor een verzoening tussen de voormalige strijdende partijen. 

Dr. Saravanamuttu

sara 44

"...unless we as a society and we as citizens recommit ourselves to saving what is precious and valuable and worthwhile in this country, we have no right to talk in terms of patriotism, national interest or public interest. We need to act."

Dr. Paikiasothy is stichter en directeur van het Sri Lankaanse ‘Center for Policy Alternatives’ (CPA: Centrum voor een Alternatief Beleid). De organisatie kan beschouwd worden als een denktank en actieplatform dat zich tot doel heeft gesteld om de publieke instellingen in het land te versterken, aan capaciteitsopbouw voor goed bestuur te werken en mee te bouwen aan conflicttransformatie in Sri Lanka. Het land heeft namelijk een bloederige burgeroorlog achter zich en heeft dus nood aan een andere manier van leiding teneinde mogelijke toekomstige conflicten te voorkomen. Saravanamuttu is ook één van de oprichters van Transparency International, een internationale coalitie tegen corruptie. Daarnaast is hij ook medeoprichter van de CMEV (The Center for Monitoring Election Violence) in Sri Lanka. De CMEV werd opgericht in 1997 als een onafhankelijke en niet partijgebonden organisatie om geweld dat verband houdt met verkiezingen vast te stellen en op te volgen. Deze organisatie heeft sedert haar oprichting alle verkiezingen opgevolgd.

De NPC (The Northern Provincial Council in Sri Lanka) beschrijft Dr. Paikiasothy als "een groot voorstander van een politieke oplossing van het etnische conflict in het land.” In de loop der jaren heeft hij zich onderscheiden als een belangrijke voorvechter van de idealen van de Rechten van de Mens, goed bestuur en machtsdeling tussen de verschillende etnische gemeenschappen.

CENTER FOR POLICY ALTERNATIVES (CPA)

De CPA werd gevormd in de vaste overtuiging dat er een dringende noodzaak was om de instellingen van het land te versterken, werk te maken van capaciteitsopbouw voor een degelijk bestuur en de transformatie van het conflict in Sri Lanka. Met de oprichting van CPA wilde Saravanamuttu ook duidelijk aangeven dat niet partijgebonden middenveldorganisaties een belangrijke en constructieve bijdrage kunnen leveren om dit proces te versterken. De eerste rol die het centrum voor zich zag op het vlak van openbaar bestuur is een proactieve en bemiddelende rol, die gericht is op de verspreiding en pleitbezorging van beleidsalternatieven voor geweldloze conflictoplossing en democratisch bestuur. Zodoende omvat het werk van CPA een zeer grote onderzoekscomponent die er op gericht is om aanbevolen beleidsalternatieven te identificeren en te ontwikkelen.

CPA ziet het als haar missie en opdracht om de bijdrage van het maatschappelijke middenveld door middel van onderzoeksprogramma’s te vergroten en te pleiten voor een democratische bestuur en vrede. Prioritair hierin is het respecteren van de mensenrechten.

De doelen die het centrum zich stelt zijn:

 • Bijdragen tot de openbare verantwoording van het bestuur door de versterking van het bewustzijn bij de mensen van alle aspecten van overheidsbeleid en beleidsuitvoering. Met andere woorden: als mensen zich meer bewust worden van wat het bestuur echt inhoudt, zullen de mensen die het land leiden ook meer verantwoording moeten afleggen voor de beslissingen die ze nemen.
 • Ideeën aanbrengen in het proces van de openbare beleidsvorming en de uitvoering op het grondwettelijke, wetgevende en administratieve vlak teneinde een verantwoord en goed bestuur te garanderen. De CPA doet dan ook voorstellen aan het beleid in Sri Lanka op het vlak van de grondwet, wetsvoorstellen en de organisatie van de overheid (zie 3).
 • Constructieve beleidsalternatieven voorstellen gericht op versterking en bescherming van de democratie, pluralisme, rechtsstaat, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid aan zowel de regering, het parlement en alle andere beleidsorganen en instellingen.
  fotosaradef
 • Aandacht besteden aan de sociale en politieke gevolgen van beleidsbeslissingen. De CPA onderzoekt wat de gevolgen zijn van beleidsbeslissingen voor de inwoners van het land, bepaalde bevolkingsgroepen en zeker in het kader van de naleving van de fundamentele mensenrechten.
 • Bijdragen aan het proces van conflictresolutie in Sri Lanka en de Zuid-Aziatische regio, alsook om de instellingen en capaciteitsopbouw te versterken in functie van een democratisch bestuur in een multi-etnische, pluralistische samenleving.

Om deze doelen te bereiken, ontwikkelt CPA de volgende activiteiten:

 1. Onderzoeks- en studieprogramma’s over openbaar bestuur.
 2. Het verspreiden van onderzoek – en studieresultaten in de vorm van seminaries, conferenties, publicaties en de uitwisseling van ideeën. Hierbij gebruik maken van zowel gedrukte als elektronische media.
 3. Het pleiten voor constructieve beleidsalternatieven, lobbyen bij besluitvormers en stimuleren van de vorming van publieke opinies (door met de mensen in de dorpen, de steden te gaan praten).
 4. Het controleren van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht. Maar ook de media en andere openbare instellingen.
 5. Het adviseren van politieke partijen en andere organisaties die betrokken zijn bij het openbare bestuur. In dialoog gaan met hen over de hierboven aangehaalde zaken.
 6. Het uitbouwen van een netwerk met lokale en buitenlandse instellingen met soortgelijke doelstellingen.

Concreet vertaalt zich dit in:

Capaciteitsopbouw en controle/toezicht houden op de uitkomst ervan.

Het opzetten van Capaciteitsopbouw (het versterken van kennis en vaardigheden met als doel tot een beter functioneren te komen) en het bewaken van het resultaat. Op het niveau van de gemeenschap werkt de CPA met lokale beleidsmakers en lokale organisaties om tot betere lokale besturen en dienstverlening te komen, inkomens wervende mechanismes te ontwikkelen, te werken aan taalrechten en vooruitgang te boeken in het verzoeningsproces.

Geschillen van openbaar belang

De organisatie ontwikkelt ook programma’s rond geschillen van openbaar belang. Ze omvatten een resem aan initiatieven, gaande van vraagstukken over fundamentele mensenrechten tot de rechterlijke toetsing van de wetgeving voor deze in werking treedt.
Het gaat onder meer over de rechten van de intern ontheemden, de organisatie van verkiezingen, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de organisatie van de openbare dienstverlening, de vrijheid van meningsuiting, provinciale decentralisatie en eigendoms- en taalrechten.

Burgerlijke Media

De bekroonde burgerlijke media-initiatieven Maatram, vikalpa en Groundviews zijn institutioneel verankerd bij CPA om een zo ruim mogelijk forum te geven aan verhalen van burgers die anders door de mainstream media gemarginaliseerd of genegeerd worden.
https://www.youtube.com/user/vikalpasl/videos
http://groundviews.org/

• Onderzoek en belangenbehartiging

Onderzoek en belangenbehartiging waarbij CPA kritisch kijkt naar het openbare bestuur is de belangrijkste focus van de organisatie. CPA benoemt en bepleit alternatieven voor democratisch bestuur en vrede in het land, en dit met de fundamentele rechten van de mens als overkoepelende achtergrond. Uit dit programma haalt CPA haar nationale en internationale erkenning.

• De functie van sociaal knipperlicht – Social Indicator

De onderzoekseenheid van CPA verricht opinieonderzoek – voert polls uit over een brede waaier van sociale en politieke zaken, en ondersteunt zo het beleid van de organisatie alsook de agenda van het onderzoek en het werk inzake belangenbehartiging dat de organisatie op zich neemt. Ze heeft pionierswerk verricht in het kader van de opmaak van de Index voor Vrede en Vertrouwen in Sri Lanka en voert recentelijk onderzoek naar de perceptie en de verwachtingen bij de bevolking van Sri Lanka over het beleid in hun land.

Een voorbeeld:

democracypostwar

In april 2016 bracht Social Indicator, de onderzoekseenheid van CPA het rapport uit met de resultaten van een bevraging bij de bevolking: Democratie in het naoorlogse Sri Lanka. De focus ligt op de verdere uitbouw van een democratisch Sri Lanka. Hierbij enkele van de resultaten van het onderzoek die uiteraard meegegeven worden aan de bevoegde instanties, de regering, het gerecht....

Sri Lankanen hebben weinig vertrouwen in de regering op het vlak van corruptiebestrijding in het land. 40.8% geeft aan dat de regering geen initiatief neemt om corruptie terug te dringen, terwijl 34.5% vindt dat de regering hier wel werk van maakt. Hier is een opmerkelijke daling vast te stellen in vergelijking met de resultaten van een poll van oktober 2015. Toen lieten 49.6% van de ondervraagden verstaan vertrouwen te hebben in de initiatieven van de regering met betrekking tot corruptiebestrijding.

Duidelijk dat het vertrouwen in de regering er niet groter wordt.

Inzake levensduurte geeft bijna 30% van de ondervraagden aan dat ze tevreden zijn met de inspanningen die de regering levert. 51,2% geeft aan dat ze ontevreden zijn.

48,8% van de Sri Lankanen zijn het erover eens dat het volkslied zowel in het Singalees als in de taal van de Tamils moet gezongen worden.41,3% van de Sri Lankanen gaan hiermee niet akkoord

42,2% van de Sri Lankanen zijn van mening dat er een mechanisme (onderzoekscommissie) moet worden ingesteld om te kijken naar wat er is gebeurd tijdens de laatste fase van de oorlog, terwijl 44,2% is van mening dat dit niet nodig is. Onder degenen die aangeven dat er een geloofwaardig mechanisme moet komen, is 47,3% van mening dat dit een louter binnenlandse mechanisme zou moeten zijn, slechts 9,2% is van mening dat dit een exclusief internationaal mechanisme moet zijn.

72,6% van de Sri Lankanen zijn het erover eens dat de vertegenwoordiging van vrouwen in het parlement, Provinciale Raden, de gemeenten onvoldoende is, 10,1% gaan hiermee niet akkoord.

54% van de Sri Lankanen is van mening dat mannen beter gekwalificeerd en beter in staat zijn dan vrouwen om verkiezingen te winnen. 23,7% is het hiermee niet eens. Bovendien, vindt 51,4% van de Sri Lankanen dat vrouwen, eenmaal gekozen, minder beslissingsbevoegdheid hebben dan hun mannelijke tegenhangers.

Bijna 50% van de Sri Lankanen vindt dat de grondwet het aantal ministers moet bepalen en dat er geen ruimte mag zijn in het parlement om het aantal ministers te verhogen.

Een grote meerderheid (74,4%) van de Sri Lankanen is het erover eens dat geestelijken (religieuze priesters / monniken), die schuldig bevonden worden aan onethisch / onwettig gedrag of wangedrag, in hechtenis moet worden genomen en voor de burgerlijke rechtbank moeten verschijnen.

'Democratie in naoorlogse Sri Lanka' heeft burgers bevraagd met het oog op de verdere uitbouw van een democratisch Sri Lanka. Het onderzoek is uitgevoerd in 25 regio’s in het land en bevroeg 2102 inwoners uit de vier belangrijkste etnische bevolkingsgroepen. De bevraagden werden willekeuring gekozen teneinde representatief te zijn voor de hele bevolking. De bevraging stelde 4 thema’s centraal: Economie en Ontwikkeling, vertrouwen in instituties, politieke perceptie en hervorming van justitie. Dit onderzoek volgde op eerdere bevragingen in 2011, 2013, 2014 maart en oktober 2015.

interessante links over de situatie in Sri Lanka anno 2016

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/vranckx/2.45934?playlist=7.39701

https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/sri-lanka

informatie over CPA

https://www.facebook.com/CPASL

http://www.cpalanka.org