• GENOMINEERDEN 2023 // Combatants for Peace

  • GENOMINEERDEN 2023 // INEW

  • GENOMINEERDEN 2023 // Forbidden Stories

  • GENOMINEERDEN 2023 // Karinna Moskalenko

  • GENOMINEERDEN 2023 // Mahbouba Seraj

  • GENOMINEERDEN 2023 // Princess Okokon

Hassan Shire Sheikh

hassan-shire-sheikhHassan Shire Sheikh werd geboren in Somalië, waar hij pionierswerk verrichtte voor de mensenrechtenbeweging. Hij werkte meer dan 15 jaar als mensenrechtenverdediger in Somalië en de omliggende landen. Hij ontvluchtte zijn land in 2001 toen militaire leiders hem met de dood bedreigden. "Ik heb aan den lijve kunnen ondervinden wat het betekent om je land te ontvluchten en ergens terecht te komen waar geen plaats is en waar niemand te vinden is die je bescherming en hulp kan bieden. Daar haalt hij zijn engagement om collega mensenrechtenverdedigers bij te staan. De inspiratie voor het mensenrechtenwerk haalt hij bij zijn oom, die als advocaat in Somalië in verdachte omstandigheden sterft.

Uiteindelijk vond Hassan Shire Sheikh asiel in Canada, waar hij vanaf 2003 aan de universiteit van York coördinator was van het Afrikaans Mensenrechtenverdedigers project. Hij bestudeert er in opdracht van de universiteit de mensenrechten in het Oosten en de Hoorn van Afrika.

In 2005 was Mr. Shire Sheikh medeoprichter van het "East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project in Uganda. Later dat jaar werd hij voorzitter van het "East and Horn of Africa Human Rights Defenders network dat een kantoor krijgt in Kampala - Oeganda en dat hij ook zelf gaat leiden, om er steun te gaan verlenen aan mensenrechtenverdedigers in Somalië, Djibouti, Eritrea, Ethiopië, Soedan, Kenia, Oeganda en Tanzania. De regio heeft immers al jarenlang te kampen met massale mensenrechtenschendingen, als een gevolg van militaire dictaturen, burgeroorlogen, de strijd voor meer democratie en in het extreme geval van Somalië het bankroet van het land.

Dit netwerk telt 65 organisaties die actief zijn rond mensenrechten in de regio, en heeft tot doel bescherming te bieden aan mensenrechtenverdedigers . Daarnaast zal vanuit het kantoor in Kampala de veiligheid van mensenrechtenverdedigers op de voet worden gevolgd.
Concreet geeft hij er training en vorming aan mensenrechtenverdedigers, biedt hij hulp aan mensenrechtenverdedigers in nood, verleent hij bijstand bij de verhuis van mensenrechtenverdedigers naar veiliger plaatsen in Afrika en publiceert hij hun verhaal, de benarde situatie waarin ze zich bevonden.

Een quote uit één van zijn verslagen: "De voorzitter van de enige mensenrechtenorganisatie in Djibouti is recentelijk gearresteerd. In Somalië worden mensenrechtenverdedigers om het leven gebracht, terwijl journalisten omwille van onduidelijke redenen gearresteerd worden. In Somaliland verlieten uitgevers van het Haatuf Media huis net de gevangenis, terwijl tientallen journalisten nog steeds achter de tralies zitten na hun arrestatie op bevel van de overheid, de situatie in Ethiopië is onthutsend, de situatie in Tanzania, Kenia en Oeganda lijkt rustig, maar recente schermutselingen tussen de media, milieuactivisten en de politie in Oeganda wijzen duidelijk op sluimerende problemen.

East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project (EHAHRDP)
Het EHAHRDP staat voornamelijk in voor de vorming, de verdediging en de bescherming van mensenrechtenverdedigers.

Vorming: EHAHRDP werkt begrijpelijke trainingen uit op maat van de mensenrechtenverdedigers uit de regio, met als doel deze mensen vaardigheden aan te leren die hen in staat moeten stellen om hun werk met grotere efficiëntie uit te voeren en hun persoonlijke bescherming te garanderen door hun verbeterde persoonlijke vaardigheden en hun vertrouwdheid om op een goede manier om te gaan met crisissituaties en situaties waarin ze bedreigd worden. De organisatie erkent ondermeer de specifieke noden van groepen mensenrechtenverdedigers als journalisten, activisten voor vrouwenrechten, mensenrechtenverdedigers die in oorlogsgebied actief zijn en mensen die opkomen voor seksuele minderheden.

Verdediging: EHAHRDP ontwikkelt een begrijpelijke mediastrategie die moet zorgen voor een betere bekendheid en zichtbaarheid van mensenrechtenverdedigers in de streek, met inbegrip van zij die ijveren voor vrouwenrechten en leden van andere gemarginaliseerde groepen. Op deze manier wil men bekomen dat hun rechten worden gerespecteerd en dat ze in geval van schendingen terecht kunnen bij justitie. Via de media, maar tevens met lobbywerk en het opzetten van campagnes wil men meer gewicht geven aan het werk van hen die zich (soms op gevaar voor het eigen leven) inzetten voor de rechten van anderen. Dit alles moet meer legitimiteit geven aan hun werk, meer begrip opbrengen voor de cruciale rol die deze mensen spelen, en op lange termijn zou dit verandering moeten brengen in de publieke opinie omtrent deze mensen en hun werk.

Uiteraard doet de organisatie ook aan lobbywerk zowel nationaal, regionaal als internationaal bij de politiek verantwoordelijken en beslissingsmakers om de bescherming voor mensenrechtenverdedigers te behandelen volgens de internationaal erkende standaards. Het statuut als waarnemer binnen de Afrikaanse Commissie voor mensen en volkerenrechten is hier belangrijk, alsook de aanvraag om als waarnemer opgenomen te worden bij UN ECOSOC. Tevens wordt er gewerkt met nationale overheden en instellingen. Uiteraard is ook de samenwerking met organisaties als Amnesty International, Human Rights watch, ... van groot belang.

Bescherming: EHAHRDP biedt technische, wettelijke, psychosociale en financiële steun aan mensenrechtenverdedigers die met direct gevaar worden geconfronteerd. Ieder geval wordt apart onderzocht en daarna wordt gekeken wat de meestv geschikte manier van handelen is. Dit kan zowel een duidelijk statement zijn om de internationale aandacht te wekken, maar kan in situaties waar het risico te hoog is ook leiden tot een tijdelijke evacuatie van de persoon uit zijn/haar land. EHAHRDP heeft inmiddels meer dan 100 mensenrechtenverdedigers geholpen met dit programma.

Meer informatie op http://www.defenddefenders.org