• GENOMINEERDEN 2023 // Combatants for Peace

  • GENOMINEERDEN 2023 // INEW

  • GENOMINEERDEN 2023 // Forbidden Stories

  • GENOMINEERDEN 2023 // Karinna Moskalenko

  • GENOMINEERDEN 2023 // Mahbouba Seraj

  • GENOMINEERDEN 2023 // Princess Okokon

Vredesfonds

De stad Ieper installeerde in 1998 het vredesfonds. Het vredesfonds is een feitelijke vereniging die in opdracht van de stad mee het lokale vredesbeleid van de stad helpt uitbouwen. In het fonds zitten vertegenwoordigers van het stadsbestuur, de stedelijke administratie, vertegenwoordigers van de Ieperse adviesraden, scholen en ook individuele burgers. Het vredesfonds is met andere woorden een open vergadering en staat open voor éénieder die wil meewerken een de uitbouw van het Ieperse vredesbeleid, Ieper vredesstad.

Het vredesfonds kreeg van het stadsbestuur een dubbele opdracht mee: steun verlenen aan lokale initiatieven met betrekking tot de vredesthematiek (zij het financieel, personeel, logistiek of moreel) en het organiseren en coördineren van de vredesprijs van de stad Ieper.

Het vredesfonds van de stad nam bij haar aanvang in 1998 een basisverklaring en statuten aan, die telkens bij de start van een nieuwe beleidsperiode voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Hieronder vindt u beide documenten zoals deze door de gemeenteraad van de stad Ieper in 2007 unaniem zijn aangenomen. Zoals hierboven al aangehaald, kan het vredesfonds ook steun verlenen aan initiateven die door externen worden genomen. Verder op vind je tevens het reglement en kun je aanvraagformulier downloaden.