• GENOMINEERDEN 2023 // Combatants for Peace

  • GENOMINEERDEN 2023 // INEW

  • GENOMINEERDEN 2023 // Forbidden Stories

  • GENOMINEERDEN 2023 // Karinna Moskalenko

  • GENOMINEERDEN 2023 // Mahbouba Seraj

  • GENOMINEERDEN 2023 // Princess Okokon

Statuten vredesfonds

De statuten van het vredesfonds

Art.1 - Getrouw aan de roeping van Ieper als Vredesstad wordt in de Gemeenteraad van 2 maart 1998 het "Vredesfonds van de Stad Ieper" ingesteld.

Art.2 - Dit fonds heeft tot doel personen of verenigingen, die zich op een bijzondere manier inzetten voor vrede en verdraagzaamheid en voor de rechten van mensen en volkeren financieel en moreel te ondersteunen. Dit zal gebeuren op een pluralistische basis, met respect voor elke ideologische en filosofische strekking. De leidraad hierbij zal de basisverklaring zijn.

Art.3 - Dit fonds wordt gespijsd door een bijdrage, die in de gewone stadsbegroting van de stad Ieper wordt ingeschreven. Deze bijdrage wordt elk jaar vastgesteld door de gemeenteraad op advies van het beheerscomité van het Vredesfonds.

Art.4 - Het beheer van dit Vredesfonds wordt waargenomen door een comité, dat minstens uit 7 personen bestaat. Om het pluralisme te verzekeren dienen zeker één vertegenwoordiger van elke in de gemeenteraad vertegenwoordigde, politieke partij, die de basisverklaring onderschrijft, in het comité te zetelen. Het voorzitterschap van dit comité wordt waargenomen door de Burgemeester en het ondervoorzitterschap door de vertegenwoordiger van één der oppositiepartijen. De wijze van verkiezing van deze laatste wordt in een afzonderlijk reglement vastgesteld. Dit comité heeft de juridische vorm van een feitelijke vereniging.

Art.5 - Een gedeelte van dit fonds wordt gebruikt om driejaarlijks een "vredesprijs van de stad Ieper" uit te reiken aan een persoon of een vereniging, die zich op een bijzondere wijze heeft verdienstelijk heeft gemaakt voor de doelstellingen, waarvoor het fonds wordt opgericht. De genomineerden voor de prijs worden op 11 november 2007 (2010) door de burgemeester bekendgemaakt. De winnaar van de prijs wordt op advies van het beheerscomité, door de gemeenteraad toegekend en gemotiveerd en op 8 mei 2008 (2011) aan de bevolking worden bekendgemaakt